vuluc2k11 10/14/2023 6:17:21 AM

Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,168 gam.          B. 0,123 gam.          C. 0,177 gam.          D. 0,150 gam.