nhathungntt49 6/25/2023 12:06:52 AM

Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol 1 : 1) cho đến khi số mol khí thoát ra ở hai cực bằng nhau thì dừng điện phân. Tổng thể tích khí thu được ở hai cực là a mol. Cho tiếp Al dư vào dung dịch sau điện phân, thu được 1,792 lít khí H2 (đktc). Giá trị của a là:
A. 0,32      B. 0,48      C. 0,24      D. 0,16.