nguyenthanhphat508 6/24/2023 9:37:37 PM

Đột biến điểm là

A. Đột biến liên quan đến một cặp NST.

B. Đột biến gen liên quan đến một cặp nuclêôtit.

C. Đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.

D. Đột biến liên quan đến một số cặp NST.

Câu Hỏi Liên Quan