tranduongtrucly2002 6/25/2023 12:02:50 AM

Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 7,99% về khối lượng) vào nước dư. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y gồm NaOH, KOH và Ba(OH)2 có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2 : 7 và 0,784 lít khí H2 (đktc).
Câu 1. Cho Y tác dụng với dung dịch gồm 0,02 mol Al2(SO4)3, 0,01 mol H2SO4 và 0,04 mol KHSO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 24,17.       B. 17,87.       C. 17,09.       D. 18,65.
Câu 2. Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 13,79.       B. 19,7.       C. 3,94.       D. 17,73.
Câu 3. Cho Y tác dụng với dung dịch gồm 0,05 mol Cu(NO3)2, 0,04 mol H2SO4 và 0,04 mol KHSO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị gần nhất của m là
A. 22,07.       B. 19,74.       C. 17,87.       D. 21,21.